VERSENYSZABÁLYZAT

VERSENYSZABÁLYZAT

Best Print Hungary Versenyszabályzat

A verseny elnevezése, jellemzői:

A BEST PRINT HUNGARY verseny célja, hogy díjazza és bemutassa a magyar nyomtatott kommunikáció legkiválóbb termékeit. A verseny győztesei jogosultak a verseny logójának használatára nyomtatott és elektronikus kommunikációjukban a tárgyévben.

A verseny évente egy alkalommal kerül megrendezésre, neve és arculati elemei (lásd: ábra) a Nyomda- és Papíripari Szövetség (a továbbiakban: Kiíró), a verseny szervezőjének kizárólagos tulajdona.

A verseny nyitott és nyilvános, a szabályok betartásáért a Kiíró vállal felelősséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a verseny szabályait a meghirdetés időpontjáig megváltoztassa. A verseny szabályzatát lehetőség szerint mindenki számára hozzáférhető módon teszi közzé.

A termékek alkategóriánkénti értékelésének feltétele, hogy az adott alkategóriában minimum három különböző cég pályázati munkái érkezzenek be. Háromnál kevesebb pályázó cég esetén az adott alkategóriában a zsűri nem hirdet eredményt.

 

A verseny során kiosztott díjak:

 1. Best Print Hungary kategória díj: arany, ezüst és bronz fokozatú díjak kategóriánként (alkategóriánként)
 2. Best Print Hungary nagydíj (grafika, nyomtatás, finishing)
 3. Külső szervezetek által felajánlott díjak (a felajánlók szerinti elnevezéssel): CSAOSZ különdíj, PNYME különdíj, NYKA különdíj
 4. Zsűri különdíja

A díjakról díszoklevél készül, pénz vagy egyéb jutalomban a győztesek nem részesülnek.
A nevezés önmagában nem jelenti, hogy a benevezett termék díjazásban részesül.

 

A versenyben résztvevők köre:

A versenyen bármely Magyarországon bejegyzett nyomdai vállalkozás, illetve egyéni vállalkozó indulhat. A junior kategóriában magyarországi nyomdaipari szakképzőhely nappali, vagy esti tagozatos diákja pályázhat. Termék megrendelője vagy nyomdai ügynökség a versenyen nevezőként nem indulhat.

A versenyre adott terméket csak a termék nyomdai fővállalkozója nevezhet be. Nyomdai fővállalkozónak az a cég vagy egyéni vállalkozó tekinthető, amelyik a három fő nyomdai művelet (előkészítés, nyomatás és feldolgozás) bármelyikét saját maga végezte.

Amennyiben a termék kooperációban (ideértve a bérmunkát is) készült, a nyomdai fővállalkozó köteles minden egyes technológiai művelet kooperációs partnerét feltüntetni. Ennek hiányában a Kiíró a nevezést visszautasíthatja. A továbbiakban a már kiosztott díjat visszavonhatja, ha tudomására jut, hogy a nevező nem a termék fővállalkozója vagy kooperációs partnerét / partnereit nem vagy nem teljes mértékben tüntette fel a nevezési lapon. A díj visszavonásáról a nyilvánosságot is tájékoztatja.

Csak olyan termékkel lehet a versenyben indulni, amelynél a termék tulajdonosa (megrendelője) a nevezéshez előzetesen hozzájárult. A hozzájárulás megadását Kiíró külön nem vizsgálja, de visszavonhatja a kiosztott díjat, ha a termék tulajdonosa (megrendelője) írásban tiltakozik a nevezés ellen. Nevező köteles a nevezési lapon feltüntetni a termék tulajdonosának (megrendelőjének) cégnevét, címét, vezetőjének nevét és email címét. Ezen adatok hiányában a Kiíró a nevezést visszautasíthatja.

Junior kategóriában hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok egyénileg vagy csoportosan nevezhetnek be termékeket. Csoportos nevezés esetén meg kell jelölni a csoportvezetőt és a csoport összes tagját. A nevezésen fel kell tüntetni azt az iskolát, amellyel a nevező(k) hallgatói jogviszonyban áll(nak). Kivételesen indokolt esetben a Kiíró ettől eltérhet.

 

Nevezési feltételek:

Nevezni a megjelölt kategóriákba (alkategóriába) sorolható termékekkel lehet.

Nevezni a kiírást megelőző év január 1. és december 31. napja között gyártott termékekkel lehet. Egy terméket csak egy alkalommal lehet a versenybe benevezni. Amennyiben korábban már szerepelt a versenyben, a szervező visszautasíthatja a nevezést.

Junior kategóriában saját tervezésű és kivitelezésű nyomtatott termékkel lehet nevezni. A nevezés ingyenes. Termék kategóriától függetlenül egy díj kerül kiosztásra.

A nevező a nevezési lap kitöltésével és cégszerű aláírásával kötelezettséget vállal a versenyszabályzatban foglaltak elfogadására, valamint a nevezési díj számla szerinti megfizetésére. Nevezési lapot minden egyes termékről külön kell kiállítani. Nevezni online formában lehet a Kiíró www.bph.hu web oldalán. A nevezésről a Kiíró visszaigazolást küld a nevezőnek. Nem szövetségi tag nevezése esetén a Kiíró díjbekérőt küld a nevezőnek, a versenyen való részvétel feltétele, hogy a nevezési díjat a nevező a zsűrizés napjáig megfizesse.

A nevezési díjakat az I. számú melléklet tartalmazza. A nevezési díj megfizetése a versenyen való részvétel feltétele, amelyet a nevező akkor is köteles megfizetni, ha a termék nem kapott díjazást vagy a nevező egyébként nem ért egyet a zsűri döntésével.

A nevező kategóriánként (alkategóriánként) és termékenként két példányt köteles beküldeni a szervező címére. Kivételesen indokolt esetben a Kiíró ettől eltérhet. Junior és kézműves termékek kategóriában elegendő egy példány megküldése. A termékeket olyan módon kell csomagolni, hogy az – normál irodai tárolási körülményeket feltételezve – megfelelő védelmet biztosítson a terméknek a zsűrizés megkezdéséig, és az követően visszacsomagolható legyen a díjkiosztásig. A termék szervezőhöz való eljuttatása és a díjkiosztás követő elszállítása a nevező feladata és költsége. A díjkiosztást követően a szervező legfeljebb egy hónapig vállalja a termék tárolását, ezt követően maga dönt a termék elhelyezéséről.

Online nevezés esetén a termék beküldésekor utalni kell a visszaigazolt nevezésre. Amennyiben a termék nem érkezik meg a Kiíró címére a nevezési határidő lejártáig, úgy kell tekinteni, mintha a nevező visszavonta volna a nevezést.

A nevező kötelezettsége és felelőssége, hogy a benyújtott termék az adott kategória (alkategória) műszaki feltételeinek megfeleljen, továbbá a Kiíró rendelkezésére álljon a nevezéshez szükséges összes adat. Amennyiben a benevezett termék nem felel meg az adott kategória (alkategória) feltételeinek vagy egyébként indokolt, úgy a zsűri jogosult a termék átsorolására más kategóriába. Az átsorolás következtében a nevezési díj nem változik. Hiányosan kitöltött nevezési lap esetén a Kiíró felhívja a nevezőt a hiányzó adatok pótlására, amennyiben erre a zsűrizés megkezdéséig nem kerül sor, a Kiíró visszautasíthatja a termék nevezését.

A benevezni kívánt termékeket a szervező címére (1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6) kell eljuttatni a nevezési határidő utolsó napján 12:00 óráig.

A benevezett terméket a nevező a zsűrizés megkezdését megelőző nap (amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az utolsó munkanap) 16:00 óráig bármely okból írásban visszavonhatja. Az eddig a napig beérkezett visszavonás alapján a kiíró a nevezési díjat törli. A visszavonás joga a zsűrizés napjától kezdve már nem illeti meg a nevezőt.

 

Verseny kategóriák

 1. Könyv – főkategória

Egyszínes és/vagy kísérőszínes kartonált, vagy keménytáblás könyv (alkategória)

Color kartonált vagy keménytáblás könyv (alkategória)

 1. Periodikák
 2. Reklám és marketing kiadványok
 3. Csomagolóanyag (digitális, flexo, kombinált kivitel)
 4. Digitálisan nyomtatott termék
 5. Különleges kivitelű kiadványok (bármely kategóriába tartozó termék indítható ebben a kategóriában, amennyiben a termék új vagy egyéb szakmai szempontból különleges megoldást tartalmaz és nem tekinthető kézműves terméknek)
 6. Junior kategória
 7. Biztonsági nyomtatványok – főkategória

Bélyeg, papír alapú értékpapír vagy egyéb biztonsági kiadvány (alkategória)

Bankjegy, bankkártya, egyéb nem papír alapú kártya (alkategória)

 

Termék értékelése:

A benevezett terméket a Kiíró által felkért független 5-8 tagú zsűri bírálja el előre meghatározott szakmai szempontok szerint. A zsűri munkájában a Kiíró nem vesz részt, annak döntéseit nem jogosult felülbírálni. A zsűri elnökét a Kiíró kéri fel. Az elnök felügyeli a zsűrizés szakmai pártatlanságát, szavazategyenlőség esetén az ő szavazata az ügydöntő.

Amennyiben a zsűritag tulajdonosi- vagy munkakapcsolatban, illetve kooperációs partnerként áll kapcsolatban bármely benevező céggel, úgy ezen cég termékének zsűrizésénél nem vesz részt az elbírálásban. A zsűri az értékelés során adott pontszámok alapján határozza meg a kategória (alkategória) győzteseket, illetve azokat a termékeket/gyártókat, amelyek a további díjakat nyerik. Külső szervezetek által felajánlott díj esetében a zsűri a felajánló szervezet szempontjai szerint hoz döntést.

A termékeket legalább három zsűri tag egymástól függetlenül vizsgálja meg és értékeli 1-5 pontszám között. Az így kapott pontszámok matematikai átlaga határozza meg az elérhető pontszámokat. Az értékelés során a zsűri tagok a termékre és kategóriára jellemző műszaki és esztétikai szempontokat veszik figyelembe az egyes nyomdai műveleteknél, vizsgálják a termék összbenyomását, továbbá az új vagy különleges megoldásokat. A Best Print Hungary nagydíjak esetében a zsűri az egyes nyomdai műveletek kiválóságát vizsgálja kategóriától függetlenül.  Pontegyezőség esetén a zsűri másik tagjai újraértékelik az egyező pontszámú termékeket és szavazással döntenek a győztes termékről. A zsűri értékelése utólagosan semmilyen okból nem változtatható meg, de a nevező kérésére a zsűri elnöke magyarázatot adhat a döntésről.

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az adott kategóriában nem oszt ki díjat, ha a beküldött pályaművek minőségi színvonala nem éri el a kívánt szintet vagy nem érkezett kellő számú nevezés. Ebben az esetben a kiíró a nevezési díjat nem téríti vissza. A zsűri dönthet megosztott kategória díj vagy megosztott Best Print Hungary nagydíj kiosztásáról. Egy kategórián belül a zsűri dönthet úgy, hogy egy nevező több termékét is részesíti kategória díjban, amennyiben azok műszaki színvonala megfelel a kategória díj kritériumainak.

A Zsűri különdíját csak olyan termék nevezőjének lehet odaítélni, aki az adott kategóriában nem részesül kategória díjban. Egy cég esetében csak egy termék után lehet odaítélni a Zsűri különdíját kategóriánként. A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy mennyi különdíjat oszt ki.

A termék zsűrizéséről készült értékelő lap tartalmazza az egyes technológiai lépésekhez tartozó pontszámokat, a kapott összes pontszámot, valamint szöveges módon a zsűri által figyelembe vett hiányosságokat. Az értékelő lap másolatát külön kérésre a díjátadót követő 8 munkanapon belül elektronikus úton megküldi a nevezőnek, vagy tájékoztatja a nevezőt az adott termék elért összpontszámáról. E határidőt követően az értékelő lapok adatvédelmi okokból megsemmisítésre kerülnek.

A zsűrizés technikai, személyi és pénzügyi feltételeiről a szervező gondoskodik.

 

Kiállítás és díjkiosztó ünnepség:

A Kiíró az értékelést követően gondoskodik a benevezett és/vagy győztes termékek kiállításáról és a díjak ünnepélyes keretek között történő kiosztásáról.  A díjkiosztást követően a Kiíró a díjazott termékeket a győztes cégek feltüntetésével a verseny honlapján (www.bph.hu) mutatja be, illetve egyéb, rendelkezésére álló kommunikációs csatornákon keresztül kommunikálja.

Kiíró a győzteseket feljogosítja a verseny évszámmal ellátott logójának használatára, amelyet nyomtatott és digitális kommunikációjukban korlátozás nélkül használhatnak.

Jelen szabályzat 2023. június 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől a naptól kell alkalmazni.

 

BEST PRINT HUNGARY

Nevezési díjak 2023.

Kategória Tagok Nem tagok
Könyv és periodika 1.- 3. cím / példány 6.500 Ft/pl. 8.900 Ft/pl.
Könyv és periodika 4. és további címek / példányok 5.900 Ft/pl. 7.900 Ft/pl.
Reklám és marketing kiadványok, különleges kivitelű kiadványok 7.800 Ft/pl. 11.500 Ft/pl.
Csomagolóanyagok 8.300 Ft/pl. 12.500 Ft/pl.
Biztonsági nyomtatványok 8.900 Ft/pl. 12.900 Ft/pl.
Kézműves, egyedi termékek 6.600 Ft/pl.
Digitálisan nyomtatott termékek 6.500 Ft/pl.
Junior ingyenes

A nevezési díjak címenként értendők és nem tartalmazzák az ÁFA-t.

A nevezési díjakról a verseny kiírója a zsűrizést követően küldi meg a számlát.

 

Orgován Katalin, elnök
Nyomda- és Papíripari Szövetség

Töltse le a szabályzatot!